Uusin tutkimus antaa olettaa, että matkustava suomalainen olisi suvaitsevaisempi kuin matkustamista karttava vieraita kansoja ja kulttuureja kohtaan.
Uusin tutkimus antaa olettaa, että matkustava suomalainen olisi suvaitsevaisempi kuin matkustamista karttava vieraita kansoja ja kulttuureja kohtaan.

Tutkimus: matkailemalla asenteet
vieraita kohtaan positiivisemmiksi

28.9.2020 0.00

Tulosta PDF

Matkustaminen avaa uusia näkökulmia maailmaan ja asenteet uusia kulttuureja ja ihmisiä kohtaan muuttuvat positiivisemmiksi.


Tätä kokemusta tukee myös matkahakukone momondo.fin teettämä kansainvälinen tutkimus, jonka mukaan matkailemalla muutumme avoimemmiksi muita kulttuureja kohtaan.

Tutkimus paljastaa selkeän, tilastollisesti merkittävän korrelaation matkailun ja avoimuuden välillä: matkailun avulla muutumme luottavaisemmaksi muita ihmisiä kohtaan. Kansainväliseen tutkimukseen vastasi yli 7 200 väestöedustavasti valittua henkilöä kahdeksastatoista eri maasta.

Tutkimuksen mukaan paljon matkustavat henkilöt luottavat tilastollisesti merkittävissä määrin enemmän ihmisiin ensitapaamisella verrattuna vähemmän matkustaviin henkilöihin. Tämä selkeä ero on havaittavissa senkin jälkeen, kun tuloksista on poistettu muiden muuttujien, kuten sukupuolen, iän, koulutus- ja tulotason sekä kaupungistumisen, vaikutus. Suomalaisetkin näkevät matkailun merkityksen – kyselyyn vastanneista suomalaisista jopa 77 prosenttia kertoi matkustavansa kokeakseen uusia paikkoja, ja yli puolelle (57 prosenttia) tärkein syy matkustamiselle on maailmankuvan laajentaminen.

”Tietenkin myös monella muulla tekijällä on huomattava vaikutus avoimuuteen ja luottamukseen. Jos kuitenkin verrataan esimerkiksi koulutustason vaikutusta matkustamisen tuomiin positiivisiin vaikutuksiin, matkustamisella on huomattavasti korkeampi vaikutus kuin koulutuksella”, kertoo momondon Suomen maajohtaja Minttu Oramaa.
”Tämä todistaa sen, että linkki matkustamisen ja luottamuksen välillä on merkittävä.”

ENSIMMÄINEN MERKITTÄVÄ
TUTKIMUS MATKUSTAMISEN
JA LUOTTAMUKSEN VÄLILLÄ

Myös aiemmat tutkimukset, muun muassa Stanfordin yliopistosta, ovat osoittaneet mahdollisen positiivisen korrelaation matkustamisen ja avoimuuden välillä. Matkahakukone momondon teettämä tutkimus on kuitenkin tiettävästi ensimmäinen suuruusluokaltaan ja väestöedustavuudeltaan vastaava tutkimus aiheesta.

”Tällä tutkimuksella tahdomme tuoda esille matkailun tuomia positiivisia vaikutuksia varsinkin kulttuurien välisten raja-aitojen rikkomisessa. Tämä on mielestämme äärimmäisen tärkeää. Lähes puolet kyselyyn vastanneista uskoo ihmisten suvaitsevan muita kulttuureja vähemmän kuin viisi vuotta sitten”, Oramaa jatkaa.

TUTKIMUSTULOKSISTA POIMITTUA
  • Tutkimus paljastaa selkeän positiivisen, tilastollisesti merkittävän korrelaation matkustamisen ja luottamuksen välillä. Muutumme siis avoimemmiksi ja luottavaisemmiksi matkustamisen ansiosta.
  • Paljon matkustavat henkilöt luottavat tilastollisesti merkittävissä määrin enemmän ihmisiin ensitapaamisella verrattuna vähemmän matkustaviin henkilöihin.
  • 48 prosenttia vastanneista kertoo uskovansa ihmisten suvaitsevan nykyisin muita kulttuureja vähemmän kuin viisi vuotta sitten. Ainoastaan 16 prosenttia on eri mieltä väittämän kanssa.
  • 76 prosenttia uskoo matkustamisen ansiosta suhtautuvansa kulttuurieroihin ja moninaisuuteen entistä positiivisemmin.
  • 76 prosenttia uskoo matkailun vaikuttaneen positiivisesti heidän asenteisiinsa muita kulttuureita kohtaan yleisesti ottaen.
  • 75 prosenttia uskoo matkailun antaneen heille positiivisemman kuvan kulttuureista, joissa he ovat vierailleet.
Lähde: http://www.momondo.fi/letsopenourworld/
Linkki tutkimukseen (ENG): http://bit.ly/1pdpev9


TIETOA TUTKIMUKSESTA:
”Matkailun merkitys” -tutkimukseen osallistui yhteensä 7 292 vastaajaa 18 eri maasta, joista jokaisesta vastaajia oli noin 400. Tutkimukseen osallistuneet maat ovat Suomen lisäksi Australia, Brasilia, Espanja, Etelä-Afrikka, Iso-Britannia, Italia, Kiina, Meksiko, Norja, Portugali, Ranska, Ruotsi, Saksa, Tanska, Turkki, Venäjä ja Yhdysvallat. Tutkimus toteutettiin jokaisessa maassa Cintin paneelin kautta. Kysely on maantieteellisesti sekä ikä- ja sukupuolijakaumaltaan väestöedustava.
  458 / 874  


Asiaton sisältö