Palvelun käyttöehdot ja Aineiston julkaisuehdot

Rekisteriseloste
Näitä verkkopalveluiden käyttöehtoja sovelletaan Polarlehdet Oy:n (jäljempänä Palveluntarjoaja) tuottamiin ja ylläpitämiin verkkopalveluihin. Verkkopalvelut tarkoittavat näissä käyttöehdoissa kaikkia Palveluntarjoajan tuottamia tai ylläpitämiä internetissä olevia verkkopalveluita. Tällaisia ovat kaikki tässä portaalin päävalikon liukuvalikossa mainitut sekä matka24.com, kanaria24.comi ja suomi1.fi –portaalit samoin kuin muut Palveluntarjoajan kulloinkin verkossa tarjoamat palvelut (kaikki yhdessä ja erikseen jäljempänä Palvelu).
Rekisteröityessään Palveluun Asiakas on hyväksynyt ehdot ja sitoutunut noudattamaan niitä. Tällöin Palveluntarjoajan ja Asiakkaan välille syntyy näiden käyttöehtojen mukainen sopimus. Asiakas on jokainen yksityishenkilö, joka on rekisteröitynyt Palvelun käyttäjäksi. Asiakas on rekisteröitynyt, kun Palveluntarjoaja on myöntänyt Asiakkaalle salasanan. Palveluntarjoajalla on oikeus milloin tahansa muuttaa Palvelua, Palvelun sisältöä, saatavilla oloa ja käyttöön tarvittavalle laitteistolle asetettuja vaatimuksia. Palvelussa voi olla sekä maksuttomia että maksullisia osia. Palveluntarjoajalla on oikeus ratkaista, keitä Palvelun käyttäjiä pidetään yksityishenkilöinä ja mitä jätettyjä ilmoituksia yksityisinä ilmoituksina.

Asiakas saa oikeuden Palvelun käyttöön rekisteröityessään käyttäjäksi ja saadessaan käyttäjätunnuksen. Rekisteröityä voi ainoastaan luonnollinen henkilö. Käyttöoikeus ei ole siirrettävissä. Asiakas vastaa kaikesta salasanallaan tapahtuvasta käytöstä ja siitä että käyttö noudattaa tämän sopimuksen ehtoja. Asiakas vastaa kaikesta sivuille tuottamastaan aiheistosta samalla vastuulla kuin on julkaisijan päätoimittajan vastuu. Asiakas on vastuussa salasanan salassapidosta.

Palveluntarjoajalla on oikeus yksipuolisesti muuttaa tämän sopimuksen ehtoja ilmoittamalla asiasta kirjallisesti tai palvelun välityksellä Asiakkaalle. Muutokset tulevat voimaan heti. Asiakas on velvollinen tarkistamaan mahdollisesti muutetut ehdot tältä Palvelun käyttöehdot sivustolta. 

4.1 » Asiakas sitoutuu käyttämään Palvelua vain lain ja hyvän tavan mukaisiin tarkoituksiin. Asiakas sitoutuu olemaan lähettämättä tai välittämättä Palvelussa materiaalia, joka on lain tai hyvän tavan vastaista, yllyttää tällaiseen toimintaan tai edistää sitä.

4.2 » Asiakkaalla ei ole oikeutta, ilman Palveluntarjoajan suostumusta, lähettää tai välittää Palvelussa mainos-, markkinointi- tai ilmoitusmateriaalia. Asiakas vastaa siitä, että hänen Palvelussa myytäväksi, lainattavaksi, vuokrattavaksi tms. tarjoamansa tavarat ja palvelut eivät ole lain tai hyvän tavan vastaisia ja että hänellä on oikeus mainittuun toimintaan.

4.3 » Palveluntarjoajalla on oikeus estää luvattoman aineiston julkaisu Palvelussa tai poistaa sellainen aineisto Palvelusta. Asiakas vastaa luvattoman aineiston oikeudenhaltijoiden tai muiden kolmansien sen perusteella esittämistä korvaus- ja muista vaatimuksista.
Palveluntarjoajalla on oikeus estää Palvelun käyttö, mikäli on perusteltua syytä epäillä, että Palvelua käytetään luvattoman aineiston levittämiseen tai muutoin hyvän tavan tai lain vastaisesti.

4.4 » Palvelu sisältää tekijänoikeudella, tavaramerkkioikeudella ja muilla immateriaalioikeuksilla suojattua materiaalia. Koko Palvelu sellaisenaan on suojattu tekijänoikeudella Suomessa voimassa olevan tekijänoikeuslain mukaan. Asiakas voi käyttää suojattua materiaalia omiin henkilökohtaisiin tarkoituksiinsa. Asiakkaalla ei ole ilman tekijän, oikeudenhaltijan ja Palveluntarjoajan nimenomaista kirjallista lupaa oikeutta levittää, julkaista, kopioida, saattaa yleisön saataviin tai muuten kaupallisesti hyödyntää kaupallista materiaalia. Mikäli kopiointi, julkaiseminen, levittäminen tai yleisölle saataviin saattaminen on lainsäädännön nojalla erityistapauksissa sallittua, on Asiakkaan aina mainittava tekijä tai muun oikeudenhaltijan nimi. Asiakas ei saa Palvelussa välittää tai levittää tekijänoikeudella, tavaramerkkioikeudella tai muulla immateriaalioikeudella suojattua materiaalia ilman tekijän tai oikeudenhaltijan lupaa. Asiakas vastaa omalla kustannuksellaan kaikista Palveluun tallettamaansa materiaaliin liittyvistä riitaisuuksista. Asiakas myöntää Palvelun tarjoajalle ja muille samaan konserniin kuuluville yhtiöille oikeuden editoida, kopioida, julkaista ja levittää materiaalia, jonka Asiakas on Palvelussa tuonut saataville.

4.5 » Asiakas vastaa kaikista hänelle Palvelun käytöstä aiheutuvista tai siihen liittyvistä vaatimuksista ja kustannuksista kuten puhelumaksuista.
Asiakas on velvollinen korvaamaan Palveluntarjoajalle näiden käyttöehtojen tai lain vastaisesta käytöstä aiheuttamansa vahingot.

4.6 » Palveluntarjoajan vastuun rajoitukset: Palveluntarjoaja ei vastaa Palvelussa esitettyjen tietojen oikeellisuudesta tai luotettavuudesta tai Palvelussa kaupan pidettävien tai välittävien tuotteiden ja palvelusten virheettömyydestä tai niitä koskevien tietojen oikeellisuudesta. Palveluntarjoaja ei vastaa Palvelussa käytössä olevien mielipide- ja keskustelupalstojen sisällöstä. Palveluntarjoajalla on oikeus, mutta ei velvollisuutta tarkastaa ja muuttaa tai poistaa palstoilla esitettävien kirjoitusten sisältöä. Palveluntarjoajalla on lisäksi oikeus muuttaa jätettyjen ilmoitusten otsikointia sekä oikeus olla julkaisematta kuvia, jotka ovat sen käsityksen mukaan asiaankuulumattomia tai epäasiallisia. Palveluntarjoaja ei vastaa myöskään Palvelun yhteydessä olevien tai Palvelun kautta saavutettavien muiden palveluiden sisällöstä tai muista ominaisuuksista.
Palveluntarjoaja kehittää Palvelua kaiken aikaa ja sillä on oikeus muuttaa Palvelua ja sen sisältöä osana normaalia toimintaansa parhaaksi katsomallaan tavalla ja aikoina. Palveluntarjoajalla on myös milloin tahansa oikeus lopettaa Palvelun tuottaminen. Lopettamisesta ilmoitetaan Palvelun omilla sivuilla hyvissä ajoin ennen lopettamista.

4.7 » Palvelun käytettävyys: Palveluntarjoaja tekee parhaansa, jotta Palvelu olisi Asiakkaan käytössä jatkuvasti ja häiriöttä. Palveluntarjoaja ei kuitenkaan vastaa Palvelun keskeytyksettömästä, oikea-aikaisesta eikä virheettömästä toiminnasta. Palveluntarjoaja ei vastaa Palvelussa ilmenevistä teknisistä vioista, huolto- tai asennustoimista aiheutuvista keskeytyksistä taikka niiden aiheuttamista Palveluun sisältyvän tai muun tiedon muuttumisesta tai katoamisesta eikä kolmansista johtuvista tiedonsiirtoon liittyvistä ongelmista, häiriöistä tai katkoksista.

4.8 » Palveluntarjoajalla on oikeus keskeyttää Palvelu sen muutoksen, uudistuksen tai Palveluun liittyvän teknisen syyn vuoksi tai tietoliikenneverkon kunnostus-, asennus- tai huoltotyön tai muun sen kaltaisen syyn vuoksi taikka mikäli lainsäädäntö tai muu viranomaismääräys sitä edellyttää. Palveluntarjoaja rajoittaa keskeytyksen keston niin lyhyeksi kuin mahdollista. Keskeytyksestä ilmoitetaan etukäteen, mikäli se on mahdollista.

4.9 » Siinä tapauksessa, että maksullisen Palvelun käyttö estyy muista kuin Asiakkaasta johtuvista syistä vähintään kolmeksi (3) vuorokaudeksi, pidentää Palveluntarjoaja Palvelun käyttöaikaa vastaavasti. Edellytyksenä tälle kuitenkin on, että Asiakas reklamoi toimintahäiriöstä Palveluntarjoajalle, paitsi siinä tapauksessa, että kyse on käyttökatkosta, josta Palveluntarjoaja on ilmoittanut Asiakkaalle ennakkoon tai kysymyksessä on ns force majeur tilanne. Muuta korvausta tai hyvitystä ei Asiakkaalla ole käyttökatkon johdosta oikeutta saada.

4.10 » Asiakkaan Palveluun laittama aineistoon on Palveluntarjoajalla kaikki oikeudet käyttää materiaalia ja ne säilytetään Palvelussa Palveluntarjoajan päättämän ajan, maksullisen aineiston kyseessä ollen maksetun ajan. 

4.11 » Irtisanominen: Molemmat osapuolet voivat milloin tahansa irtisanoa tämän sopimuksen päättymään heti toisen osapuolen saatua tiedon irtisanomisesta. Irtisanominen päättää Asiakkaan oikeuden käyttää Palvelua. Asiakas vastaa kaikista hänelle tämän sopimuksen mukaan kuuluvista vastuista ja velvollisuuksista irtisanomisen voimaantuloon saakka.

4.12 » Riitojen ratkaisu: Tätä sopimusta koskevat riitaisuudet ratkaistaan Rovaniemen käräjäoikeudessa Suomen lainsäädännön mukaan.

Koska Palvelu on markkinointirahoitteinen palvelu, on sen jatkumisen edellytyksenä markkinointipohjainen viestintä. Asiakkaalle voidaan esittää kaupallista viestintää ja tietoa Palvelusta ja siihen liittyvistä mahdollisuuksista, Palvelun päättymisestä, sen uusimisesta sekä Palveluun läheisesti liittyvistä muista palvelutuotteista itse palvelun sivustossa ja sähköpostissa taikka muuten. Rekisteröinnin yhteydessä Asiakkaalla on mahdollisuus valita, haluaako hän sallia vai ei suoramarkkinointikirjeiden vastaanottamisen sähköpostiosoitteeseensa. Palveluntarjoajalla on oikeus seurata käyttäjien Internet- käyttäytymistä Palvelun sisällä sekä hyödyntää saatuja tutkimustuloksia. Tutkimukset toteutetaan aina kuitenkin siten, että kenenkään yksittäisen käyttäjän tuloksia ei seurata tai julkaista. Palveluntarjoaja voi hyödyntää Asiakkaan antamia tietoja markkinointiyhteistyössä kolmansien osapuolien kanssa. Palveluntarjoaja ei kuitenkaan luovuta Asiakkaan antamia tietoja itsestään kolmannelle osapuolelle ilman Asiakkaan nimenomaista lupaa.

Palveluntarjoaja avustaa tarvittaessa poliisia ja muita viranomaisia samoin kuin vakuutusyhtiöitä ja näiden yhteistyökumppaneita mahdollisten väärinkäytösten selvittämisessä luovuttamalla näille tarvittaessa yksittäisen ilmoituksen jättäneen Asiakkaan IP-osoitteen tai muut tiedot.

Julkaisuehdot:

Nämä julkaisuehdot koskevat kaikkia Polarlehdet Oy:n hallinnoimia, itse hallitsemia tai toisen hallinnoimaksi luovutettuja edellä mainitun yhtiön varaamia portaaleja (esimerkiksi www,matka24.com, www.kanaria24.com, www.rovaniemi24.com, www.lappi24.com jne) ja niissä julkaistavaa teksti-, kuva-, taulukko- tai muuta materiaalia, joka on luovutettu portaalin käyttöön maksullisena (esimerkiksi ostetut, jutut, kuvat tai muu materiaali) tai maksuttomana (esimerkiksi keskustelut, oma juttu tai kaikki muu) materiaalina.

Kirjoittaja, kuvaaja tai materiaalin toimittaja vastaa siitä, että hänellä on aineistoon täydet oikeudet ja, että julkaistava aineisto on laillisesti julkaistavissa, se ei loukkaa ketään millään tavoin, ja vastaa hän mahdollisista vahingonkorvauksista, mikäli kolmannella osapuolella on tämän suhteen vaatimuksia.

Ostetuksi tai luovutetuksi materiaaliksi katsotaan kaikki materiaali mukaan lukien esimerkiksi jutut ja/ tai kuvat sekä aineistoon mahdollisesti liittyvät kartat, piirrokset ja muu materiaali.
Nämä julkaisuehdot hyväksyessään kirjoittaja, kuvaaja tai vastaava taho luovuttaa tällä sopimuksella kaikki oikeudet sopimuksessa määritettyyn juttuun ja/ tai kuviin sekä muuhun materiaaliin sovitun kosvauksen mukaisesti tai korvauksetta. Luovutettu materiaali on Polarlehdet Oy:n tai aikaisemmin määriteltyjen portaalien vapaassa käytössä sisältäen kaikki oikeudet juttukokonaisuuteen ja on julkaistavissa ilman erillistä sopimusta kerran tai ilman rajoituksia useamman kerran sekä omissa julkaisuissa että Polarlehdet Oy:n kanssa mahdollisesti yhteistyössä toimivissa printti- ja/ tai sähköisissä medioissa.

Maksullisen aineiston hankinnassa sovittu ostohinta sisältää kaikki oikeudet sekä jutun ja kuvien julkaisemisen rajoittamattoman julkaisukerran omassa tai yhteistyömediassa ilman muita erillisiä korvauksia. Myyjän ollessa arvonlisäverovelvollinen, kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero lisätään hintaan.

Hankitun materiaalin ollessa maksullista Polarlehdet Oy tai tässä sopimuksessa aikaisemmin määritelty portaali suorittaa ostohinnan seuraavan kuukauden 1. arkipäivänä edellyttäen, että aineiston toimituksen suhteen velvoitteet on täytetty maksukuukautta edeltävän kuukauden 20. päivään mennessä.

Toimituksella on täydet oikeudet tekijänoikeuksia loukkaamatta käsitellä materiaalia haluttavaan muotoon tai olla syytä ilmoittamatta julkaisematta toimitettua materiaalia.

Kirjoittaja, kuvaaja tai vastaava taho on Palvelun käyttöehdot ja Aineiston julkaisuehdot hyväksyessään sitoutunut noudattamaan näitä ehtoja.